Bli medlem i Svenska Wagner-Sällskapet

Medlem i Svenska Wagner-Sällskapet blir du genom att sätta in årsavgiften på föreningens plusgirokonto – nummer 20 10 98-1 – och noggrant uppger namn och adress samt eventuell e-postadress.

 

Medlemsavgift

Årsavgift för enskild medlem: 275 kr

Årsavgift för två medlemmar folkbokförda på samma adress: 425 kr (275 kr plus 150 kr)

Ungdom under 20 år: 125 kr

Avgift som ny medlem inbetalar efter 1 oktober gäller även för påföljande verksamhetsår.

Avgift för ständigt medlemskap: För ständigt medlemskap erläggs motsvarande tio, för innevarande års gällande, årsavgifter.

Hedersledamöter är befriade från alla avgifter till Sällskapet.

Medlemskort sänds ut så snart avgiften betalats.

Avgifterna gäller under förutsättning att du är bosatt i Sverige.

Kontakta wagnersallskapet@gmail.com om du bor utomlands och vill bli medlem i

Svenska Wagner-Sällskapet.