Bli medlem i Svenska Wagner-Sällskapet

Medlem i Svenska Wagner-Sällskapet blir du genom att sätta in årsavgiften på föreningens plusgirokonto – nummer 20 10 98-1 – och noggrant uppge namn och adress samt eventuell e-postadress.

Årsavgifter

Fullbetalande medlem: 275 kr

Familjemedlem med samma adress: 150 kr

Ungdom under 20 år: 125 kr

Avgift som ny medlem inbetalar efter 1 oktober gäller jämväl för påföljande verksamhetsår.

Avgift för ständigt medlemskap: För ständigt medlemskap erläggs motsvarande tio, för innevarande års gällande, årsavgifter.

Hedersledamöter är befriade från alla avgifter till Sällskapet.

Betala till Plusgiro 20 10 98-1. Ange namn, e-postadress och postadress

Medlemskort sänds ut så snart avgiften betalats

Avgifterna gäller under förutsättning att du är bosatt i Sverige.

Kontakta wagnersallskapet@gmail.com om du bor utomlands och vill bli medlem i Svenska Wagner-Sällskapet.