Sällskapets stadgar

fastställda vid årsmöte den 22 april 2018
 • 1. Ändamål

Svenska Wagner-Sällskapet (SWS), stiftat den 27 september 1970, har till ändamål att sprida kännedom om Richard Wagners liv och verk och att arbeta för fördjupade studier av denna tonsättare samt att organisera sällskapligt umgänge i denna anda.

 

 • 2. Dotterföreningar

Dotterföreningar kan bildas. De ska i så fall använda beteckningen SWS med tillägg av regionangivelse. Dotterföreningar är självständiga på det administrativa planet och har egna styrelser. Ömsesidig löpande kontakt ska upprätthållas mellan dessa föreningar och Sällskapets styrelse.

 

 • 3. Medlemskap

Medlemskap kan vinnas av var och en som stöder Sällskapets målsättningar och accepterar dess stadgar. Till hedersledamot kan Sällskapet utnämna person, som gjort stora insatser för främjandet av Sällskapets syften. Ständigt medlemskap kan vinnas genom inbetalning av ett engångsbelopp.

 

 • 4. Uteslutning

Medlem kan uteslutas om denne motarbetar Sällskapets verksamhet eller agerar i strid mot Sällskapets syften. Uteslutning kan ske endast genom beslut av föreningsmöte med minst två tredjedelars majoritet.

 

 • 5. Avgifter

Sällskapets årsavgift fastställes av årsmötet för påföljande verksamhetsår. Medlem erlägger halv årsavgift till och med det verksamhetsår vederbörande fyller 20 år. För ständigt medlemskap erläggs motsvarande tio, för innevarande års gällande, årsavgifter. Hedersledamöter är befriade från alla avgifter till Sällskapet. Avgift som ny medlem inbetalar efter 1 oktober gäller jämväl för påföljande verksamhetsår.

 

 • 6. Utträde

Utträde ur Sällskapet sker genom till styrelsen riktad skriftlig anmälan, vilken träder i kraft i och med avlämnandet. Den medlem som under ett verksamhetsår ej inbetalat stadgad medlemsavgift anses ej längre vara medlem av Sällskapet.

 

 • 7. Styrelse

Styrelsen består av minst fem och högst sex ledamöter med minst en och högst tre suppleanter och är beslutsmässig då fyra ledamöter eller för ledamöter tjänstgörande suppleanter är närvarande. Styrelsen skall för att sköta Sällskapets löpande angelägenheter sammanträda minst fem gånger årligen.

 

 • 8. Årsmöten m.m.

Sällskapets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår och dess räkenskaper avslutas per den 31 december.

Sällskapets årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet skall, för att anses vara gjord i behörig tid, tillställas medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens årsberättelse
 7. Revisorns berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av Sällskapets avgifter
 10. Val av ordförande
 11. Val av kassör
 12. Val av ytterligare tre till fyra styrelseledamöter
 13. Val av en till tre styrelsesuppleanter
 14. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 15. Val av stipendiekommitté
 16. Val av valberedning
 17. Ev. övriga frågor
 18. Mötets avslutande

 

 • 9. Valberedning

Årsmötet tillsätter valberedning – med uppgift att förbereda Sällskapets valfrågor – bestående av ordförande och två ledamöter jämte en suppleant.

 

 • 10. Styrelsens uppgifter m.m.

Den styrelse som valts vid årsmötet konstituerar sig själv. Förutom ordförande och kassör skall styrelsen inom sig utse vice ordförande, sekreterare och klubbmästare. Ordförande leder Sällskapets och styrelsens förhandlingar. Sekreteraren skall föra och förvara Sällskapets protokoll samt tillsammans med ordföranden svara för Sällskapets korrespondens. Kassören skall föra kassabok över Sällskapets ekonomi, svara för uppbörd av medlemsavgifter samt föra Sällskapets medlemsregister. Kassören och ordföranden har var för sig teckningsrätt för Sällskapet. Revisorn skall granska styrelsens arbete under det gångna året och ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen kan beviljas. Klubbmästaren svarar för Sällskapets arrangemang, servering, lokalanskaffning etc.

 

 • 11. Stadgeändring

Sällskapets stadgar kan ändras endast genom likalydande beslut med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande möten, av vilka det ena skall vara årsmöte. Kallelse till sammanträde skall ange att förslag till stadgeändring föreligger.

 

 • 12. Beslut

Alla beslut vid Sällskapets möten fattas med enkel majoritet, om inte annat föreskrives i dessa stadgar. Vid lika röstetal gäller den mening sittande ordförande biträder. Vid val skiljer lotten.

 

 • 13. Sällskapets Bayreuth-Stipendium

Sällskapet utdelar Svenska Wagner-Sällskapets Bayreuth-stipendium.

 1. Stipendiet utdelas till sångartist eller annan person med konstnärlig anknytning till Richard Wagners verk. Stipendiet skall alltid omfatta resa tur och retur, logi och teaterbiljetter.
 2. Av varje medlemsavgift avsättes 20 % till ett särskilt konto för finansiering av stipendiet. Avsättning sker löpande.
 3. Styrelsen beslutar varje år före mars månads utgång dels om stipendiet skall utdelas påföljande år, dels huruvida ytterligare medel skall anslås för täckande av kostnaderna. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av Sällskapets ordförande.
 4. Styrelsen ombesörjer anskaffande av färd- och teaterbiljetter samt logi.
 5. Stipendiaten utses av en kommitté som självständigt utarbetar sin arbetsordning. Stipendiaten skall vara utsedd och underrättelse om beslutet skall ha tillställts stipendiaten senast den 31 december.
 6. Kommittén skall bestå av Sällskapets ordförande jämte ytterligare fem personer, vilka väljes av årsmötet för ett år i sänder. Stipendiekommitténs verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Beslut inom kommittén fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av Sällskapets ordförande.

 

 • 14. Upplösning

Sällskapet kan upplösas endast genom likalydande beslut av två på varandra följande föreningsmöten, av vilka det ena skall vara årsmöte, dock endast om tre fjärdedelars majoritet stöder förslaget. Hur Sällskapets tillgångar skall disponeras efter en eventuell upplösning bestämmas av årsmötet.